+40 763 888 775 scoalaandy@yahoo.ro

Legislatie rutieara

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere
(Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

Art. 6. — (1) La data programării, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în condițiile legii și să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

(2) Dosarul de examinare trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea-tip, semnată de candidat;
b) fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată;
c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate valabil;
e) chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere;
f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație; sau
f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obținute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obținerea unor noi categorii/subcategorii;
g) documente care să facă dovada domiciliului sau reședinței în România, în cazul străinilor, ori a rezidenței normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;
h) declarație notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat — numai pentru străinii și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;
i) acordul scris al părinților, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidații cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani care solicită obținerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 și/sau B1;
j) documente care să facă dovada că se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice — numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din același act normativ.

(3) Situația medicală a candidaților al căror aviz medical inițial, înscris pe fișa de școlarizare prevăzută la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedește prin prezentarea fișei medicale-tip în original.

(4) În cazul în care se solicită obținerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar va conține câte o copie a certificatului de cazier judiciar original prevăzut la alin. (2) lit. c).

(5) În cazul străinilor și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit legii.

(6) În vederea obținerii unui nou permis de conducere pentru aceleași categorii deținute anterior, candidații aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)—e), precum și:
a) fișa medicală-tip;
b) copia hotărârii judecătorești de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

(7) Candidaților prevăzuți la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător, după caz, dispozițiile alin. (2) lit. g) și h) și cele ale alin. (4) și (5).
Art. 7. — (1) Proba teoretică și proba practică se susțin în zile diferite.
(2) Atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii, probele se pot susține în zile diferite, pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Persoanele care solicită obţinerea unui nou permis de conducere se vor prezenta cu dosarul complet la sediul serviciului public judetean în vederea obţinerea vizei necesare programării la examen.
Dosarul de examinare se depune personal, cu excepţia primului examen, când poate fi depus de reprezentanţii şcolilor de şoferi la sediile serviciilor teritoriale, cu menţiune că în această situaţie este necesară prezenţa candidatului pentru preluarea imaginii acestuia.